Od pondělí 17. ledna se pro zaměstnavatele vrací dřívější noční můra většiny HR a to je povinné testování zaměstnanců. Jaké pokyny k testování jsou momentálně platné? Jaké je jejich znění?
Došlo ke změně MZDR 461/2022-1/MIN/KAN z 5.1.2022 a to pomocí  MZDR 461/2022-2/MIN/KAN z 14.1.2022
– o povinném testování zaměstnanců 2x týdně.
– změna čl. VI.:
a)   vést pro kontrolní účely evidenci provedených testů, a to v rozsahu:
datum testování
jména a příjmení osob, které k danému datu podstoupily test,
jejich data narození
čísla pojištěnce a názvu zdravotní pojišťovny, u které jsou pojištěny
výsledky testů
Tuto evidenci je zaměstnavatel povinnen uchovávat po dobu 90 dnů,
b) zaslat KHS seznam osob s pozitivním výsledkem, který obsahuje tyto údaje:
název, případně jméno a příjmení a identifikační číslo zaměstnavatele,
kontaktní telefonní číslo a adresa elektronické pošty zaměstnavatele,
datum testování, jméno a příjmení testované osoby, její státní příslušnost, rodné číslo nebo datum narození, pokud jí nebylo přiděleno rodné číslo, kód zdravotní pojišťovny, u které je pojištěna, její adresa bydliště (ulice, číslo popisné, číslo evidenční, obec, poštovní směrovací číslo), její kontaktní telefonní číslo, případně adresa elektronické pošty, příslušný orgán nemocenského pojištění a informace, zda má být dané osobě vystaveno potvrzení o karanténě pro účely nemocenského pojištění (eNeschopenka), a to nejpozději následující den po testování formou elektronického hlášení.
Článek III
Nařízení karantény
KHS nařídí karanténu osobě:
a) nařídí osobě, která byla v epidemiologicky významném kontaktu s potvrzeným případem onemocnění covid19, karanténu v minimální délce trvání 5 dnů ode dne posledního kontaktu
s potvrzeným případem onemocnění covid-19 nebo v případě osob žijících ve společné domácnosti v minimální délce trvání 5 dnů od data odběru prvního pozitivního vzorku u potvrzeného případu onemocnění covid-19, kdy „dnem nula“
nařízené karantény je den posledního kontaktu s potvrzeným případem onemocnění covid-19 nebo v případě osob žijících ve společné domácnosti den odběru prvního pozitivního vzorku u potvrzeného případu onemocnění covid-19;
b) osobě s nařízenou karanténou ukončí karanténu nejdříve po 5 dnech ode dne zahájení karantény dle čl. III písm. a); osoba, u které byla karanténa ukončena po 5 dnech, monitoruje svůj zdravotní stav a je jí doporučeno nosit respirátor, a to následujících 5 dní od ukončení karantény nad rámec mimořádného opatření pro ochranu dýchacích cest,
NOVĚ:
c) nařídí osobě s pozitivním výsledkem rychlého antigenního testu (RAT) určeného pro sebetestování provedeného v rámci testování zaměstnanců karanténu v délce 5 dní od pozitivního výsledku testu;
–  pokud takovýto zaměstnanec (OSVČ) nevykazuje příznaky akutního respiračního onemocnění a podstoupil v době po pozitivním výsledku samotestu PCR test s negativním výsledkem, a tuto skutečnost doloží, karanténa se této osobě ukončí ke dni obdržení negativního výsledku PCR testu.
NOVĚ byl zrušen i článek IV, který tam původně byl:
Článek IV 
Výjimka z karantény KHS nenařizuje karanténu:
a) osobě, která nevykazuje klinické příznaky onemocnění covid-19, má ukončené základní očkování proti onemocnění covid-19 dle SPC, a doloží tuto skutečnost certifikátem o provedeném očkování;
b) osobě, která nevykazuje klinické příznaky onemocnění covid-19, má podánu posilující dávku očkování, a doloží tuto skutečnost certifikátem o provedeném očkování;
c) osobě, která nevykazuje klinické příznaky onemocnění covid-19 a prodělala laboratorně potvrzené onemocnění covid-19, uplynula u ní doba nařízené izolace a od prvního pozitivního rychlého antigenního testu (RAT) na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARSCoV-2 neuplynulo více než 180 dní.

Odkaz na nový metodologický pokyn platný od 17.1.2022 najdete zde: