Máme tu (po) období maturitních zkoušet a státnic, proto je vhodné si připomenout, o jaké výhody bez statutu studenta přicházíme a jaké oznamovací povinnosti si ohlídat. Po úspěšném (nebo neúspěšném) ukončení studia nastane jedna z těchto situací:

V tomto a dalším článku si odpovíme na pár otázek, které tak nějak visí nad každým, kdo právě opouští studentské brány a přechází do pracovního života.

 1. V jakých případech zaniká statut studenta?
 2. Do kdy za mě hradí stát zdravotní pojištění?
 3. Jaká je oznamovací povinnost vůči pojišťovně? 

Osobně si pamatuji, že jsem během přechodu ze střední na vysokou školu a následně po ukončení VŠ nevěděla odpověď.  Pojďme si výše uvedenou problematiku přiblížit. 

Do kdy platí statut studenta?

Statut studenta přináší výhody, jako je například úhrada zdravotního pojištění státem do dovršení 26. roku, daňové výhody (slevy na dani z příjmu, sleva na dítě, sociální dávky do 26. roku, slevy na dopravu, kulturní akce a podobně.)

O statut studenta přicházíte v případě, že:

 • Vykonáváte výdělečnou činnost 
  • zde je myšlen výdělek, který by zakládal účast na nemocenském pojištění, tzn. brigáda na dohodu o provedení práce s výdělkem vyšším než 10 000 Kč / měsíc
  • u brigády na dohodu o pracovní činnosti nad příjem 3 500 Kč / měsíc
 • Pobíráte podporu 
 • Nestanete v tom samém roce studentem VŠ

Dále v situacích po ukončení studia:

 • Ukončením studia na střední škole
  • Statut studenta končí dnem po úspěšném odmaturování v řádném termínu (pokud se zkouška nebo její část nekoná v řádném termínu, statut studenta platí do 30. 6.)
 • Ukončením studia na VOŠ 
  • Statut studenta končí  následujícím dnem po úspěšném vykonání absolutoria (pokud jste absolutorium nevykonali v řádném termínu, statut studenta platí do 30. 6. – u 3letých programů)
 • Ukončením vysoké školy
  • Statut studenta končí dnem vykonání zkoušky nebo její poslední části
 • Zanecháním studia SŠ, VŠ nebo VOŠ 
  • ztrácíte statut studenta dnem, kdy bylo doručeno písemné prohlášení o zanechání studia
 • Pokračováním pomaturitním studiem jazyků (VOŠ, SŠ)
  • kombinované / dálkové studium – ztrácíte statut studenta, pokud pobíráte podporu nebo vykonáváte výdělečnou činnost (brigáda na DPP nad 10 000Kč / měsíc, DPČ nad 3 500 Kč / měsíc)
  • Při denním studiu SŠ, VOŠ, pomaturitní studium jazyků – můžete pracovat i pobírat podporu a nepřijdete o statut studenta
 • Vyloučením ze studia VŠ 
  • za podvodné jednání při přijímání ke studiu a disciplinární přestupky – studentem přestáváte být dnem, kdy rozhodnutí o vyloučení ze studia nabylo právní moci
 • Přerušením studia 
  • za podmínek daných předpisy VŠ (studijní a zkušební řád) můžete studium i opakovaně přerušit, po dobu přerušení nejste studentem. Opětovným zápisem do studia se studentem opět stáváte, při splnění podmínky do 26 let věku.
  • Pokračování pomaturitní studium jazyků (VOŠ, SŠ)

Z pohledu zákona o státní sociální podpoře zaniká status studenta dovršením 26. let věku, a úspěšným absolvováním školy (viz. výše). U opravných termínů (maturita, absolutorium) je student považován za nezaopatřené dítě do 31.8. U náhradního termínu, kde student ze zdravotních důvodů nevykonal zkoušku v řádném termínu, trvá status studenta až do dne vykonání zkoušky.

Do kdy za mě hradí zdravotní pojištění stát?

Zdravotní pojištění hrazené státem je jedna z výhod studenta. U absolventů středních a vysokých škol jsou podmínky rozdílné.

Středoškoláci

Jako studenti střední školy si můžete užívat „poslední bezstarostné“ prázdniny až do konce léta, tzn. 31. 8.. Do té doby za vás stále hradí zdravotní pojištění stát. Má to však své podmínky:

 • Nesmíte po celý kalendářní měsíc vykonávat výdělečnou činnost (tzn., nesmíte mít výdělek u DPP nad 10 000 Kč / měsíc, u DPČ nad  3 500 Kč / měsíc)
 • Nemáte nárok na podporu v nezaměstnanosti nebo podporu při rekvalifikaci  

Pokud pokračujete bez přerušení ten samý rok ve studiu (ať SŠ nebo VŠ – max. do 26 let věku), pak omezení týkající se výdělku/podpory o prázdninách neplatí. Stále je to považováno za soustavnou přípravu na budoucí povolání. Tuto skutečnost ovšem musíte nahlásit a oznámit své zdravotní pojišťovně do 8 dnů od ukončení studia SŠ.

Vysokoškoláci

Absolventi vysoké školy nemají tak „dlouhé bezstarostné“ prázdniny.

Po úspěšném absolvování státních zkoušek máte pouze jeden měsíc, kdy je za vás zdravotní pojištění hrazeno státem. Následujícím měsícem přechází tato povinnost na vás (za stejných podmínek jako při ukončení SŠ). Následující měsíc se počítá se ode dne složení zkoušek, ne od datumu promoce!

Př.: Počítá se i kousek měsíce. Udělali jste státnice v půlce června, je o vás „postaráno“ do konce července. Povinnost hradit si ZP sám / sama, na vás přechází od srpna. 

Pokud jste stále studenti, ale už jste oslavili 26. narozeniny (případně 28. narozeniny a studujete v denním doktorském studiu), tak si musíte zdravotní pojištění začít platit hned následující měsíc.

Oznamovací povinnost vůči pojišťovně

Vznik i zánik nároku na pojištění hrazené státem musíte jako pojištěnec oznámit a doložit své zdravotní pojišťovně do 8 dnů.

  Pokud pokračujete ve studiu vysoké školy (té samé či jiné), jste považování za nezaopatřené dítě maximálně následující tři měsíce. (Jedná se například o přechod mezi bakalářským a magisterským programem).
  Některé školy nahlašují studenty automaticky, není to však pravidlem ani povinností. Proto si raději zkontrolujte (osobně na pobočce) u své pojišťovny, zda byla o této skutečnosti informována či nikoliv.

Při předčasném ukončení studia (z jakéhokoliv důvodu) musíte svou pojišťovnu informovat maximálně do 8 dnů od ukončení o tom, že již nejste studenti a zaniká vám nárok na hrazení ZP státem. Zdravotní pojištění si začínáte hradit okamžitě po ukončení studia, tedy hned v měsíci, který následuje po měsíci, kdy jste studium předčasně ukončili. 

Př. Ukončím studium v květnu (na začátku nebo v půlce), povinnosti hradit si ZP na mě přechází od 1. června.