Home office ještě před nedávnem byl pro mnoho zaměstnanců benefitem, který neměli, ale moc si ho přáli. Mnoho z nich (ne jen zaměstnanci, ale také zaměstnavatele) na začátku neměli moc přehled, co všechno nastavení HO musí obsahovat a jaká práva mají zaměstnanci pracující z domova. Proto pro vás máme stručný přehled toho, co by vám měl zaměstnavatel na HO poskytnout.

Home office není v zákoníku práce specificky řešen

Bohužel je režim práce na HO nedostatečně legislativně řešen a tento termín prakticky zákoník práce nezná. Režim tzv. domáckých zaměstnanců v současné době upravuje pouze §317 zákoníku práce. Kdo je to domácký zaměstnanec? V praxi jsou to všichni, kteří pracují formou HO, ale dle zákoníku práce je to každý zaměstnanec, který po dohodě se zaměstnavatelem vykonává práci mimo sídlo zaměstnavatele. Dalším znakem domáckého zaměstnance je to, že si rozvrhuje sám pracovní dobu. Ale POZOR! Vše se řídí vaší dohodou a interní směrnicí pro práci na HO, kterou se zaměstnavatelem podepíšete.

Home office a rozvržení pracovní doby

Stejně jako při běžném pracovním režimu rozvrhuje pracovní dobu zaměstnavatel. Hodně záleží na tom, zda pracujete v týmu nebo individuálně. Při práci v týmu je samozřejmě důležité si rozvrhnout pracovní dobu tak, aby tím netrpěla práce všech kolem vás. V praxi se velmi často určí pevné časové rozmezí, kdy jako zaměstnanec musíte garantovat to, že jste na příjmu. Jako zaměstnanci si však dle úpravy §317 zákoníku práce může také pracovní dobu určit sami. Musíte být ale schopni rozhodit pracovní dobu tak, abyste stíhali veškeré úkoly a agendu. Zaměstnavatel je naopak limitovaný tím, že vám musí přidělit tolik práce, abyste ji ovšem neměli problém stihnout při běžném pracovním úvazku, tedy 40 hodin/týden. Pravidla o pracovní době by tak měla být sjednána v dohodě o HO, tak aby zároveň neohrožovala motivaci zaměstnanců, bezpečnost a ochranu zdraví při práci atd. Pokud vám pracovní dobu určuje zaměstnavatel, tak vám může nařídit i přesčasy a pracovní pohotovost.

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci (BOZP) na home office

BOZP při práci z domova je samozřejmě pro zaměstnavatele náročným oříškem. Zaměstnavatel má povinnost i v tomto případě zajistit vaši bezpečnost a ochránit vás, pokud možno, před pracovním úrazem. Jelikož práce z domu je možné vykonávat především u administrativních pozic, tak se nepředpokládá, že byste vykonávali činnost, která by byla nějakým způsobem extrémně riziková.  Zaměstnavatel by vás na BOZP měl řádně proškolit a přizpůsobit školení vašim domácím podmínkám. Je totiž velký rozdíl zda budete pracovat ze své domácí kanceláře nebo z kavárny. BOZP by mělo být upraveno ve vaší dohodě o HO – většinou se v něm řeší čas na přestávky, konkrétní specifika pracovního místa apod. Náklady na případnou úpravu prostředí by měl hradit zaměstnavatel.

Při práci na home office vám náleží stejná výše odměny jako při výkonu práce na pracovišti

Pokud zůstane dodržen běžný pracovní úvazek a nebude docházet k překážkám na straně zaměstnance nebo zaměstnavatele, tak vám náleží stejná výše mzdy, jako když práci vykonáváte v místě sídla zaměstnavatele. Také vám náleží náhrada nákladů, které vám vznikají v souvislosti s výkonem práce z domova. Zaměstnavatel by měl brát v potaz také vyšší spotřebu elektrické energie, případný nákup židle a pracovního stolu atp. Výši těchto nákladů a způsob jejich vyplácení si určíte se zaměstnavatelem v dohodě o práci na HO.

Podmínky poskytování stravenek při home office si zaměstnavatel stanovuje sám

Stravenky jsou benefitem, který zaměstnavatel může „rozdávat“ dle svého vlastního uvážení. Pokud se tedy v dohodě o HO domluvíte na jejich poskytování, platí stejná pravidla jako v běžném režimu – tedy, že na stravenky máte nárok po odpracování alespoň 3 hodin za den. Stejně tak i jiné formy benefitů jsou výhradně v rozhodnutí zaměstnavatele jakou formou vám je bude nebo nebude poskytovat.

Může zaměstnavatel požadovat, abyste měli během výkonu práce zapnutou webkameru?

Obecně to možné není, protože by se mohlo jednat o nepřiměřený zásah do vašeho soukromí. Nelze ani po vás vyžadovat instalaci dalších kontrolních zařízení do vašich osobních počítačů, které momentálně k práci využíváte. Je však možné zavést různé kontrolní aplikace, které však mohou být zapojené pouze v předem dané pracovní době. Stále platí to, že se sledováním musíte souhlasit a zaměstnavatel vám tuto skutečnost nesmí zatajovat.

Máte pro nás tip, co byste si rádi přečetli příští týden? Napište nám na info@fae-hr.cz.

Jsme v tom společně.