Současná situace vede mnohé zaměstnavatele k zásadním krokům, kterým chtějí zachránit své podnikání. Pro mnohé z nich nyní představují mzdové náklady vysokou finanční zátěž. Nedostatek financí, pozastavená výroba a mnoho dalšího vede častokrát firmy k propouštění. Nárůst vysoké nezaměstnanosti by měl zmírnit program Antivirus, který připravilo Ministerstvo práce a sociálních věcí. Čerpání této pomoci je, mimo jiné, podmíněno dodržováním zákoníku práce. Jaká práva ale máte v současnosti vy jako zaměstnanci? To nejzákladnější vám shrneme v dnešním článku formou otázek a odpovědí.

Hned na začátek je potřeba si říct, že vyhlášení nouzového stavu, karanténa ani další mimořádná opatření neoklešťují práva zaměstnanců. Naopak. Všechny programy pomoci, které momentálně máme jsou cíleny na udržení zaměstnanosti. Váš zaměstnavatel tak musí jednat dle zákoníku práce ať zde máme krizi nebo nemáme.

Co jsou to překážky v práci na straně zaměstnavatele?

Mezi jedy ze základních povinností zaměstnavatele vůči zaměstnanci je přidělování práce ve sjednaném rozsahu. Pokud vám zaměstnavatel v určitém období není schopen vám sjednané množství práce přidělovat, tak vás za to nesmí finančně potrestat. Jedná se totiž o překážky v práci na straně zaměstnavatele. Pokud zaměstnavatel rozhodne o těchto překážkách v práci, tak zaměstnanec nedochází do zaměstnání a má nárok na náhradu mzdy v plné výši. Tento druh překážek v práci zaměstnavatelé často využívají i v případě, že zaměstnanci žádnou práci přidělovat nechtějí. Typicky se tak děje, pokud je zaměstnanec ve výpovědní době a zaměstnavatel již nechce, aby práci vykonával, třeba z důvodu úniku důležitých informací apod…

Zákoník práce však také upravuje některé případy, kdy je povinnost zaměstnavatele vyplácet plnou náhradu mzdy zmírněna.

  • Pokud je důvodem nemožnosti přidělovat práci nepříznivé povětrnostní vlivy nebo živelné událost, tak zaměstnavatel může snížit vyplácenou mzdu. Nikdy však nemůže snížit mzdu pod 60 % průměrného měsíčního výdělku.
  • Pokud zaměstnavateli vzniká prostor, který je způsoben například poruchou stroje, omezených dodávek surovin pro výrobu apod…tak zaměstnanci náleží nejméně 80 % průměrného měsíčního výdělku.

Co je to částečná nezaměstnanosti?

Částečná nezaměstnanost znamená, že vám zaměstnavatel nemůže přidělovat práci v plném rozsahu vaší týdenní pracovní doby z důvodu dočasného omezení odbytu nebo omezení poprávky po poskytovaných službách. V takovém případě vám může vyplácet nejméně 60 % průměrného měsíčního výdělku. Veškerá tato opatření musí zaměstnavatel upravit vnitřním předpisem. Jako zaměstnanec s tímto předpisem musíte být seznámeni a souhlasit s tím. Tato nařízení také nelze zavádět retrospektivně. To znamená, že není možné aby za vámi zaměstnavatel přišel a oznámil vám v květnu, že vám snižuje dubnovou mzdu.

Pozor! V případě těchto překážek v práci na straně zaměstnavatele může dojít k poklesu vaší mzdy pod hranici měsíční minimální mzdy, protože povinnost zaměstnavatele vyplácet odměnu v plné výši je pouze v případě, že zaměstnanec práci vykonává.

Může mi zaměstnavatel nařídit dovolenou?

Ano, zákoník práce dává zaměstnavateli možnost dovolenou nařídit, například na období, kdy je méně práce. Jeho povinností však je oznámit čerpání dovolené zaměstnanci alespoň 14 dnů předem.

Jakým způsobem lze rozvázat pracovní poměr?

Nejběžnějšími způsoby ukončení pracovního poměru jsou:

  • Ukončení PP ve zkušební době – zkušební doba se primárně sjednává z toho důvodu, aby obě strany měli možnosti si spolupráci vyzkoušet. Je to prostor pro to, abyste zjistili, zda vás práce naplňuje, baví, zda vám vyhovuje firemní kultura apod…Zároveň je to příležitost pro zaměstnavatele, jak si vás vyzkoušet, zda sedíte do týmu, odvádíte svou práci dobře, jste učenliví atd…Výhodou je absence výpovědní doby pro zaměstnavatele a i to, že nemusíte odůvodňovat svůj odchod. Odejít navíc můžete okamžitě.
  • Uplynutí doby na kterou byla PP sjednána – v praxi je to přesně to, že máte smlouvu na dobu určitou. Ke skončení PP dochází automaticky uplynutím této doby a není potřeba provést žádný písemný úkon. Pokud se dohodnete se zaměstnavatelem na prodloužení, tak vám připraví dodatek ke smlouvě.
  • Dohoda – tento druh ukončení PP je u zaměstnavatelů velmi oblíbený. Dohoda musí být sepsána písemně a musí přesně určovat datum, kdy PP bude ukončen a nemusí se v ní uvádět důvod ukončení PP. U dohod je také relativně obvyklé, že PP skončí dnem podpisu dohody. Zaměstnavatel pak zpravidla vyplatí zaměstnanci ušlou mzdu za výpovědní dobu jednorázovou platbou. Pokud není v dohodě sjednáno jinak, tak zaměstnanci nepřísluší odstupné. Častokrát se ale obě strany dohodnou na určité platbě, tak aby zaměstnanec a dohodu přistoupil.
  • Výpověď – Jako zaměstnanec musíte sepsat písemné vyjádření, ze kterého bude jasně patrné, že dáváte výpověď z PP. Výpověď musíte doručit tam, kde zaměstnavatel přebírá poštu (recepce, podatelna) nebo svému nadřízenému. Doručení výpovědi byste si měli nechat potvrdit. Jako zaměstnanec nemusíte uvádět výpovědní důvod. Doporučujeme ho však uvést v případě, že budete žádat o podporu v nezaměstnanosti. Váš PP končí uplynutím 2 měsíční výpovědní doby, která začíná běžet od 1. dne následujícího měsíce (pokud tedy dáte výpověď např. 20. dubna, tak vám výpovědí doba běží v květnu a červnu).
  • Zaměstnavatel vám může dá výpověď pouze ze zákonných důvodů a tento důvod musí ve výpovědi uvést. Výpověď vám zaměstnavatel musí dát k podpisu. Pokud jste propuštěni z důvodu nadbytečnosti, tak vám ze zákona zaměstnavatel nemá povinnost nabídnout jiné pracovní místo. V případě organizačních změn a výpovědi pro nadbytečnost máte nárok na odstupné. Jeho výše pak záleží na době, kterou jste u zaměstnavatele odpracovali.
  • Okamžité zrušení PP – zaměstnavatel váš PP může zrušit okamžitě jen z těchto důvodů: porušení pracovní kázně zvlášť hrubým způsobem, vašim odsouzením apod…

Dalším pracovně právním otázkám se budeme věnovat v dalších článcích. Snažíme se pro vás být partnerem v průběhu celého vašeho pracovního života, proto se a nás neváhejte obrátit s jakýmkoliv dalším dotazem. Jsme v tom společně!